Δήλωση προσβασιμότητας

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με την Οδηγία (Ευρωπαϊκή Ένωση) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα (ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α'/12/02.2019)). Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο: https://memo.yme.gov.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις και τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού 2.1, σε επίπεδο ΑΑ (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AΑ).

Λειτουργία Javascript

Η πλοήγηση στον ιστότοπο δεν είναι δυνατή αν έχει γίνει πρωτίστως απενεργοποίηση της λειτουργίας JAVASCRIPT στον φυλλομετρητή. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστούμε στους επισκέπτες να την ενεργοποιήσουν. Η χρήση της γλώσσας προγραμματισμού JAVASCRIPT χρησιμοποιείται με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην προσβασιμότητα του ιστότοπου με φυλλομετρητή, αναγνώστη οθόνης και προσπέλασης του ιστότοπου με πληκτρολόγιο ή ειδικού διακόπτη.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 23/12/2022. Το σύνολο των σελίδων του ιστότοπου ελέγχθηκε όσον αφορά το σύνολο των κριτηρίων Α και ΑΑ του προτύπου WCAG 2.1. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι:

 • Πραγματική Αξιολόγηση: Αξιολόγηση από τον φορέα ανάπτυξης (STIX web based solutions).
Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστότοπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (Ευρωπαϊκή Ένωση) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με χρήση εργαλείων αξιολόγησης προσβασιμότητας και με αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, και συγκεκριμένα με
 • Σάρωση με το εργαλείο Wave Web Accessibility (powered by WebAIM) για αυτόματη επισήμανση πιθανών προβλημάτων προσβασιμότητας.
 • Επιπλέον έλεγχος από εμπειρογνώμονες προσβασιμότητας ως προς τα παρακάτω:
  • δυνατότητα προσπέλασης του περιεχομένου αποκλειστικά με χρήση πληκτρολογίου και ειδικών διακοπτών (switch buttons).
  • υποστήριξη μεγέθυνσης γραμματοσειράς έως 200% χωρίς προβλήματα στη δομή των σελίδων.
  • σωστή δομή ιστοσελίδων και σωστή χρήση της γλώσσας HTML
  • χρήση βοηθητικών συνδέσμων για τη διευκόλυνση προσπέλασης επιλαμβανόμενων στοιχείων του ιστότοπου (π.χ. «μετάβαση στο περιεχόμενο», παράλειψη ανάγνωσης περιοχών, κτλ.).
  • προσβασιμότητα ηλεκτρονικών φορμών.

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 23/12/2022.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ.10 ν.4591/2019 κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν (βλ. παρ.3 αρθ.2 και αρθ.5 ν. 4591/2019). Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω email στο: yme@yme.gov.gr

Αρμόδια οντότητα για θέματα προσβασιμότητας

STIX web bases solutions – Design & UX department

Στοιχεία υπευθύνου για θέματα προσβασιμότητας

King Yiu, king@luvgroup.co.uk

Διαδικασία εκτέλεσης

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του αρθ.10 «Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών» ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του αρθ.7 ν.4591/2019 στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (www.synigoros.gr) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: press@synigoros.gr.