Γενικοί Όροι & Πολιτικές Χρήσης

Του Σύστηματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υφισταμένων Αδειών Οδήγησης

Η χρήση του Σύστηματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υφισταμένων Αδειών Οδήγησης που είναι αναρτημένο στο όνομα χώρου "https://memo.yme.gov.gr" καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες της, υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

A. Γενικά

Η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή περιέχει δεδομένα και υπηρεσίες που ανήκουν ή εποπτεύονται ή εξυπηρετούνται από τις Περιφέρειες ή δεδομένα και υπηρεσίες για τα οποία τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορων, και Προστασίας του Πολίτη έχουν την άδεια επεξεργασίας και διαχείρισής τους.

Η χρήση ειδικότερων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παρόντων ή και ειδικότερων ανά υπηρεσία όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.

Η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης της κάθε υπηρεσίας.

Ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτήν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων της, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης - εισόδου στις υπηρεσίες της πύλης χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης.

Κάθε χρήστης φέρει ατομική προσωπική ευθύνη της διαφύλαξης των στοιχείων πρόσβασής του. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία της ταυτότητας των χρηστών (αυθεντικοποίηση), όπως κατά τη διαδικασία σύνδεσης στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), χωρίς να αποκλείονται και άλλα μέσα αυθεντικοποίησης για τη δημιουργία ασφαλών δομών, με δεδομένα που θα αντλούνται κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη - υποκειμένου από τρίτους φορείς, ή με δεδομένα υψηλής διαβάθμισης από προσωπικές έξυπνες συσκευές.

Οι Περιφέρειες λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο και το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας του, χωρίς να μπορούν να εγγυηθούν την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας της δομής. Αλλαγές στο περιεχόμενο των αναρτημένων πληροφοριών και δεδομένων των βασικών ιστοσελίδων υποδοχής ή σε ειδικότερες υπηρεσίες του λογισμικού της πύλης, μπορούν να λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς κάποια ενεργητική ενημέρωση των χρηστών.

Η αποδοχή των όρων χρήσης, των πολιτικών, των περιορισμών του συστήματος και ειδικά οι συγκαταθέσεις για τη διαβίβαση ή οι αρνήσεις προς τούτο, όταν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά ή μη, με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), θα λαμβάνουν χώρα σε στάδιο μετά την αυθεντικοποίηση του χρήστη.

Συνιστάται οι χρήστες να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλισμικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της πύλης, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των χρηστών, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των χρηστών ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους., δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο χρήστης.

Οι χρήστες οφείλουν να έχουν εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό περιήγησης, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας των λογισμικών της πύλης. Τα λογισμικά της πύλης είναι δομημένα και σχεδιασμένα ώστε να αλληλεπιδρούν με κάθε φυλλομετρητή (browser) και λειτουργικό σύστημα. Τεχνικοί περιορισμοί δεν αποκλείονται. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης διαλειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισμικό του κάθε χρήστη.

Η χρήση των υπηρεσιών της πύλης μπορεί να υποκαθιστά ή να μην υποκαθιστά πλήρως την παροχή της υπηρεσίας σε φυσικό σημείο εξυπηρέτησης πολιτών, ενώπιον ΚΕΠ ή άλλης δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας. Ο χρήστης οφείλει να ανατρέχει στους ειδικότερους όρους χρήσης κάθε υπηρεσίας, που αποτελούν κεφάλαια του παρόντος, ώστε να ενημερώνεται για το βαθμό υποκατάστασης της παροχής της υπηρεσίας από φυσικό σημείο εξυπηρέτησης καθώς και σε περίπτωση που επιθυμεί αποκλειστικά την εξυπηρέτησή του σε φυσικό σημείο, τον τρόπο, τόπο και χρόνο που αυτή λαμβάνει χώρα.

Οι Περιφέρειες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της πύλης και των υπηρεσιών αυτής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, ανεξαρτήτως αιτίας όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του χρήστη ή του τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το χρήστη.

Ο χρήστης κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σύστηματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υφισταμένων Αδειών Οδήγησης, οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει, είτε για την αυθεντικοποίησή του, είτε κατά την εισαγωγή ελεύθερων δεδομένων ή σε επιλογές κλειστού τύπου (drop down menu) στο λογισμικό της πύλης (δημιουργία εγγράφων κλπ).

Σε περίπτωση που χρήστης προβεί σε κακόβουλη ενέργεια ή κακή χρήση των λογισμικών και των υπηρεσιών της πύλης, κατά παράβαση των παρόντων όρων ή / και της κείμενης νομοθεσίας, οι Περιφέρειες δικαιούνται, πέρα από τις ενέργειες για τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων τους και τη διαβίβαση φακέλου στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης τυχόν ποινικών αδικημάτων και τυχόν διοικητικών παραβάσεων, να λαμβάνουν ως προσωρινό μέτρο προστασίας της πύλης την απενεργοποίηση της πρόσβασης στον χρήστη που επέδειξε την ανωτέρω μη σύννομη συμπεριφορά. Άρση του περιορισμού αυτού ή αντιρρήσεις, θα εξετάζονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της πύλης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και τη νομολογία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία της πύλης και των υπηρεσιών αυτής, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών και χωρίς να έχει υποχρέωση τήρησης διαδικασίας προηγούμενης ειδοποίησης των χρηστών προς τούτο.

Η παρούσα πολιτική - όροι χρήσης και τα ειδικότερα κεφάλαια αυτής, θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές με την αυθεντικοποίηση του χρήστη. Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή τους, δεν χωρεί. Τυχόν Άρνηση αποδοχής όρων χρήσης συνεπάγεται την υποχρέωση των χρηστών να παύσουν κάθε χρήση της πύλης (φυλλομέτρηση – πλοήγηση – είσοδος για χρήση υπηρεσιών).

Για κάθε υπηρεσία δύναται να αναρτάται οδηγός χρήσης με περιγραφή της εφαρμογής και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι οδηγίες χρήσης δεν αποτελούν παράρτημα των παρόντων και αφορούν καθαρά στον τρόπο χρήσης του συστήματος. Οι Περιφέρειες θα μεριμνούν ώστε το ταχύτερο δυνατό, να τροποποιούνται οι παρόντες, ώστε να εναρμονίζονται με κάθε νέο χαρακτηριστικό – λειτουργικότητα της πύλης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Οι Περιφέρειες δύνανται να τροποποιούν τους παρόντες όρους χρήσης εν μέρει ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά τους. Κάθε νέο κωδικοποιημένο και τροποποιημένο κείμενο θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις των παρόντων κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο των διατάξεων.

Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την εφαρμογή των όρων και της χρήσης της πύλης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της χώρας.