Επικοινωνία

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του Μητρώου μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Υπηρεσία στο e-mail: memo-it@yme.gov.gr.

Για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Υπηρεσία στο e-mail: dee@yme.gov.gr.